Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 


Spis treści
 

Terminy kontroli

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli:
Co najmniej 1 raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Szczegółowo należy poddać kontroli elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji budynku. Sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
• zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
• urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
• elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
• pokryć dachowych,
• instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
• elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
• przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Kontrole okresowe, 1 roczne powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.
Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.

Ostatni, ujednolicony tekst Prawa budowlanego z dnia 21 maja 2019 r. został opublikowany w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Dz.U. 2019, z dnia 26 czerwca 2019 r., poz. 1186. Pewnie Państwo pamiętają, że nowelizacja z dnia 10 maja 2007 r. wprowadziła obowiązek dodatkowej kontroli okresowej budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2. Zakres kontroli jest taki sam, jak dla kontroli rocznej i obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Okresowa kontrola obiektów wielkopowierzchniowych powinna być przeprowadzona co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.
Ustawodawca nakłada na osoby dokonujące kontroli obowiązek niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia właściwego organu o przeprowadzonej kontroli. Proszę zwrócić uwagę na użycie w tym artykule zwrotu "co najmniej". Dla danego obiektu wielkopowierzchniowego - z charakteru eksploatacji, ze złego stanu technicznego lub z powodu innych czynników - może wynikać potrzeba częstszej kontroli aniżeli 2 razy w roku. Warto także zastanowić się przez chwilę nad drugą częścią wprowadzonego przepisu: "... oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2"; w każdym przypadku, gdy suma powierzchni poszczególnych połaci dachu obiektu przekracza 1 000 m2 należy wykonać kontrolę w zakresie określonym w art. 62.1 punkt 3 Prawa budowlanego. Tym kontrolom będą podlegać na przykład: zadaszone stadiony sportowe, większe perony kolejowe, hale widowiskowe, niektóre magazyny itp.

   

Kontrola prowadzona co najmniej raz na 5 lat, polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W roku, w którym wykonuje się kontrolę 5 letnią, należy także wykonać kontrolę 1 roczną. Obydwie kontrole można wykonać w porze wiosennej razem, ale protokoły powinny być wykonane oddzielnie: osobno dla kontroli 1 rocznej i osobno dla kontroli 5 letniej.

Obowiązek kontroli rocznej elementów budynku i budowli nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną (uzupełniających zabudowę zagrodową), obiektów piętrzących wodę poniżej 1 m., obiektów czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, obiektów małej architektury.

Place zabaw i boiska zawsze podlegają rygorowi kontroli 1 rocznej.

   

Organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego może - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, środowiska - nakazać przeprowadzenie dodatkowej kontroli, a także zażądać przedstawienie ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Obok obowiązku regularnego wykonywania kontroli, na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu ogrzewanego paliwem stałym, ciekłym lub gazowym, ciąży obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
3) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej 1 raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
Podstawa prawna: rozporządzenie MSWiA z z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 109 z dnia 22 czerwca 2010 r.) ze zmianą z dnia 11 stycznia 2019 r. Dz. U. 2019, poz. 67.

 

 
 
  © Copyright 2002 - 2020 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.