Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 


Spis treści
 

Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego

Podstawa prawna

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego są uregulowane w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. "w sprawie książki obiektu budowlanego" (Dz. U. 120/2003, poz. 1134). Oto fragment rozporządzenia określający wzór książki obiektu budowlanego:

§ 2. Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej "obiektem", do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jej użytkowania.
§ 3.1. Książka powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu.
§ 4. 1. Książka powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.
2. W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia.

Sposób wpisywania danych podają dalsze paragrafy rozporządzenia:

§ 5.1. Wpisy do książki obejmują:
1) podstawowe dane identyfikujące obiekt:
a) rodzaj obiektu i jego adres,
b) właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko,
c) protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia,
d) pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, któy wydał, numer i datę wydania,
e) zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,
f) wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia.
2) dane ogólne o obiekcie budowlanym wraz z wykazami dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki obiektu.
3) plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła;
4) protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.
§ 6.1. Wpisy do książki obiektu powinny być dokonane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
2. Wpis do książki powinien:
1) zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła,
2) cechować się jednoznacznością i zwięzłością.
3. Wpisów, o któych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.
4. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.

Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 64 ust. 4 Prawa budowlanego.
Strona tytułowa książki obiektu budowlanego powinna mieć określoną (jak w załączniku do rozporządzenia) formę: powinna zawierać podstawowe informacje o obiekcie budowlanym i samej książce tegoż obiektu.

Spis treści wyszczególnia rodzaj i ilość stron dokumentów, tworzących książkę obiektu budowlanego:
1. Dane dotyczące osoby upoważnionej do dokonywania wpisu - str. 2,
2. Dane identyfikacyjne obiektu - str. 3,
3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu - str. 4 i 5,
4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt - str. 6,
5. Plan sytuacyjny obiektu - str. 7,
6. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu - str. 8 - 21,
7. Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu - str. 22 - 29,
8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu - str. 30 - 32,
9. Dane dotyczące opracowania technicznego - str. 33 - 44,
10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie - str. 45 - 60,
11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej - str. 61 - 70,
12. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu - str. 71 - 73,
13. Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu - str. 74.

   

Zakres Książki Obiektu Budowlanego

Załacznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. "w sprawie książki obiektu budowlanego" (Dz. U. 120/2003, poz. 1134) dokładnie określa rodzaj dokumentów - i ilość stron każdego dokumentu - tworzących książkę obiektu budowlanego. Te kwestie omówiliśmy już w temecie "Podstawa prawna". Jaką treść należy wpisywać w poszczególne strony książki ?

1. Tablica I, str. 2 : "osoba upoważniona do dokonania wpisu". Przepisy nie uściślają jakim kwalifikacjom powinna odpowiadać osoba prowadząca książkę obiektu budowlanego. Właściciel lub zarządca może sam prowadzić książkę lub upoważnić inną osobę do jej prowadzenia; kopia upoważnienia powinna być dołączona do dokumentacji obiektu.

2. Tablica II, str. 3: "dane identyfikacyjne obiektu". Nazwa obiektu powinna być taka sama jak w pozwoleniu na budowę (jeśli zachowały się dokumenty) i zgodna z nazwą ze strony tytułowej. Przykłady nazw funkcji obiektu: mieszkalna, usługowa, produkcyjno-magazynowa, mieszkalno-biurowa, hotelowa, hotelowo-gastronomiczna.

3. Tablica III, strony 4 i 5: "spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu". Wymienione w spisie dokumenty należy przechowywać w oddzielnych teczkach, ponumerowanych zgodnie z numeracją spisu. W wolnych rubrykach należy odnotować wszystkie ważne dokumenty związane z obiektem.

4. Pozycja IV, str. 6: "dane techniczne charakteryzujące obiekt". Tutaj należy zapisać dane liczbowe i inne ważne informacje dotyczące obiektu. Na przykład: ilość kondygnacji naziemnych i podziemnych, systemy konstrukcyjne i użyte materiały dla poszczególnych elementów (fundamentów, ścian, stropów, dachu, etc.), rodzaje instalacji, urządzenia techniczne, powierzchnie, ilość lokali.

5. Pozycja V, str. 7: "plan sytuacyjny obiektu". Na rysunek - odwzorowany w skali - należy nanieść obiekt, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określając również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci. Należy ponadto zaznaczyć położony najbliżej hydrant pożarowy, studnie, szamba, śmietniki, itp.

6. Tablica VI, str. 8-21: "wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu". Tablica ta dotyczy kontroli przeprowadzanych co najmniej jeden raz w roku, zgodnie z art 62 ustawy Prawo budowlane, ust. 1. pkt 1.

7. Tablica VII, str. 22-29: "wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu". Tablica ta dotyczy kontroli przeprowadzanych co 5 lat, zgodnie z art 62 ustawy Prawo budowlane, ust. 1. pkt 2.

8. Tablica VIII.1, str. 30-32: "wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu". Tutaj należy wpisywać dane odnoszące się do: ekspertyz, badań technicznych obiektu, opinii, orzeczeń technicznych, dokumentacji technicznej i innych opracowań dotyczących obiektu.

9. Tablica VIII.2, str. 33-44: "dane dotyczące opracowania technicznego". Ta tablica jest rozszerzeniem tablicy VIII.1 ze str. 30-32, obejmującym szczegółową charakterystykę opracowań zapisanych w tejże (poprzedniej) tablicy; należy więc zachować tą samą, chronologiczną kolejność zapisu w obydwu tablicach.

10. Tablica IX.1, str. 45-60: "wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie". W tym miejscu należy się kilka słów wyjaśnienia: remont obiektu nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz jedynie - zgłoszenia; do prac remontowych można przystąpić po 30 dniach, licząc od daty zgłoszenia; podstawa prawna: art 29 i 30 Prawa budowlanego. Pierwsza rubryka: "nr pozwolenia na budowę" powinna zawierać dane pisma zgłoszeniowego. W rubryce: "podstawa realizacji robót" należy podać numer opracowania (rubryka "Lp.") z tablicy VIII.1, zawierający dane dotyczące dokumentacji technicznej.

11. Tablica IX.2, str. 61-70: "dane dotyczące dokumentacji technicznej". Tutaj należy dołączyć informacje uzupełniające do kolumny 3 z tablicy IX.1, zachowując tą samą kolejność zapisu.

12. Tablica X, str. 71-73: "wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu". Zapis w omawianej tablicy należy przeprowadzić w wypadku katastrofy budowlanej, uszkodzeń elementów wbudowanych, awarii urządzeń związanych z budynkiem, jak np: dźwigu, hydroforu, pomp, wentylatorów lub awarii instalacji. Podstawą zapisu jest protokół komisji powołanej przez nadzór budowlany (jeśli jest to katastrofa) lub powołanej przez właściciela lub zarządcę (jeśli jest to awaria). Protokoły trzeba przechować, zgodnie z ustaloną jednoznacznie systematyką - o czym Państwo już wiedzą.

13. Tablica XI, str. 74: "wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu". Prawo budowlane odnosi się do zmian sposobu użytkowania obiektu w art. 36a i art. 71. W rubrykach "pozwolenia na budowę" i "protokół odbioru" wpisu dokonuje się tylko wtedy, gdy dokumenty te zostały sporządzone: nie w każdych okolicznościach zmian sposobu użytkowania są wymagane.

Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektu budowlanego - w myśl art. 61 Prawa budowlanego - ponoszą osoby (fizyczne lub prawne), mające prawo własności lub współwłasności, albo sprawujące w ich imieniu zarząd tym obiektem na mocy odpowiedniej umowy.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego obejmuje obiekt budowlany, którego projekt jest sprawdzany w myśl art 20, ust. 2 Prawa budowlanego, a nie obejmuje budynków: indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego, letniskowego, i innych obiektów budowlanych wymienionych w art. 29, ust. 1 Prawa budowlanego. Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hotele, pensjonaty, sanatoria, restauracje, jadłodajnie, hale produkcyjne, biura) bezwzględnie - na mocy ustawy - podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Książka obiektu budowlanego służy do regularnego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji, mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego.

Prawo budowlane - art. 62, ust. 1 - określa dwa rodzaje okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego: kontrolę roczną i kontrolę wykonywaną co 5 lat. W zakresie jak dla kontroli rocznej - z uwzględnieniem specyfiki sezonu zimowego i letniego - należy wykonać kontrole co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli. Niezależnie od kontroli okresowych, właściciel budynku lub zarządca może przeprowadzać przeglądy robocze (okresowe) mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku jest obowiązana przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku.

 

 
 
  © Copyright 2002 - 2021 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.