Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 

Skorowidz
tematów
 

Opis programu PLAN RR

                     

Program komputerowy PLAN RR (Plan robót remontowych) umożliwia tworzenie planów robót remontowych automatycznie, w oparciu o protokoły wykonane w programie PRZEGLĄD. Klasyfikacja robót remontowych jest zgodna z rozporządzeniem "w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków", z podziałem na stopnie pilności: naprawa główna (2 kategorie), naprawa bieżąca (2 kategorie), roboty konserwacyjne. Przed wykonaniem planu należy wybrać: obiekt budowlany, zakres robót, stopień pilności, a także wskazać, które protokoły mają być uwzględniane - wykonane w ciągu: ostatniego miesiąca, w bieżącym roku, w ciągu 1 roku czy 2 lat. Teraz wszystko odbywa się samoczynnie: kilkustronicowy Plan robót będzie gotowy w kilka minut.

Ulotka informacyjna o programie PLAN RR, w formacie PDF, znajduje się tutaj (proszę kliknąć na zaznaczenie).

Każdy protokół, wykonany w programie PRZEGLĄD, może być importowany i wykorzystany do utworzenia Planu robót remontowych. Ponad 15 tysięcy Użytkowników korzysta z programu PRZEGLĄD, tworząc setki protokołów. Większość instytucji, zakładów przemysłowych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej, szpitali, szkół, posiada program PRZEGLĄD. (Proszę nacisnąć na to przejście, aby zobaczyć przykładowe dane Użytkowników.) Elektroniczne wersje protokołów można archiwizować - przy pomocy komendy programu PRZEGLĄD. Te zarchiwizowane protokoły, wykonane przez pana Nowaka i panią Kowalską, oraz własne protokoły wykonane przez Użytkownika programu, stanowią podstawę do wykonania Planu robót remontowych. Program PLAN RR może przeanalizować każdą liczbę protokołów, ale może także zbudować Plan robót remontowych w oparciu o 1 protokół.

Możliwych jest wiele scenariuszy tworzenia planów robót remontowych przy pomocy programu PLAN RR. Przedstawię kilka.

Zarządca budynku posiada elektroniczne protokoły w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, wykonane w ciągu ostatnich 2 lat. Protokoły zostały sporządzone przez różne osoby uprawnione. Bieżącą, roczną kontrolę konstrukcji budynku wykonuje pan Nowak. Remonty nie były prowadzone od 3 lat. Po wykonaniu kontroli, wpisaniu danych do protokołu, pan Nowak wykonuje szczegółowy Plan robót budowlanych w zakresie konstrukcyjnym, wybierając w programie PLAN RR następujące opcje: obiekt (dla którego jest sporządzany plan), zakres robót do wykonania (konstrukcyjno-budowlany), stopień pilności zgodny z rozporządzeniem "w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków" - w tym wypadku rozpoczynamy od remontów najważniejszych: naprawy głównej o pierwszym stopniu pierwszeństwa. Uwzględniamy protokoły wykonane w ciągu ostatnich 2 lat. Kończąc, naciskamy na przycisk "Wykonaj protokół". Otrzymujemy bardzo szczegółowy dokument, w którym zawarte są informacje o robotach do wykonanie dla różnych elementów budynku (zbudowany w oparciu o elektroniczne protokoły wykonane w ciągu ostatnich 2 lat przez różne osoby uprawnione). Wcześniej na odręczne sporządzenie planu o tej samej treści potrzebne było kilka dni.

Drugi przykład. Właściciel budynku wielkopowierzchniowego regularnie prowadzi roboty remontowe o najwyższym priorytecie pilności - zgodnym z rozporządzeniem "w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków". Tym razem chce lepiej zabezpieczyć budynek przed dalszą degradacją techniczną i wykonać wszystkie roboty konstrukcyjno-budowlane, we wszystkich zakresach pilności. Prosi pana Nowaka o sporządzenie planu robót remontowych, dostarczając elektroniczną wersję protokołu wykonanego w maju 2025 roku. Pan Nowak wykonuje kontrolę w listopadzie 2025 roku. Po wykonaniu kontroli, sporządzeniu bieżącego protokołu, pan Nowak wykonuje Plan robót remontowych, w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w oparciu o 2 protokoły dla wszystkich stopni pilności: naprawy głównej o pierwszym stopniu pierwszeństwa, naprawy bieżącej o pierwszym stopniu pierwszeństwa, naprawy głównej wykonywanej w normalnym trybie, naprawy bieżącej wykonywanej w normalnym trybie, robót konserwacyjnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza 40 budynkami. Kontrole obiektów są wykonywane regularnie we wszystkich zakresach technicznych. Elektroniczne protokoły były archiwizowane i przechowywane. Zmieniły się władze spółdzielni. Nowy pan prezes chce poznać stan techniczny budynków spółdzielni z uwzględnieniem robót do wykonania we wszystkich zakresach technicznych, dla wszystkich stopni pilności. Przypomnę zakresy techniczne, w jakich są wykonywane okresowe kontrole obiektów budowlanych: konstrukcyjno-budowlany, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji i aparatów w lokalach, instalacji ciepłej wody, instalacji zimnej wody i kanalizacji, instalacji przeciwpożarowej, przewodów dymowych i spalinowych, przewodów i urządzeń wentylacyjnych, sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych, sprawności technicznej urządzeń piorunochronnych, estetyki obiektu i otoczenia. Sporządzenie pełnej, wymaganej dokumentacji dla 40 budynków zajmie - przy pomocy programu PLAN RR - kilka godzin. Wyobraźcie sobie Państwo wykonanie podobnej pracy metodami tradycyjnymi.

Najnowsza wersja programu PLAN RR, w bieżącym roku, została znacznie ulepszona. Zastosowaliśmy nowe algorytmy wyszukiwania, dzięki którym segregacja informacji została dwukrotnie przyspieszona. Wprowadziliśmy około 40 procedur "naprawczych", które uwzględniają niewłaściwy zapis danych w protokołach: w tym celu przeanalizowaliśmy kilkaset elektronicznych protokołów pod kątem najczęściej popełnianych błędów. Teraz Użytkownik może się pomylić, a program i tak właściwie zinterpretuje zapisane informacje.

Plan RR został dołączony do programu PRZEGLĄD i można go wywołać bezpośrednio z programu PRZEGLĄD, stworzoną w tym celu komendą menu, skrótem z klawiatury lub po naciśnięciu na ikonę. Informacje o warunkach zakupu programu PLAN RR (wraz z programem PRZEGLĄD) znajdują się w zakładce "Zakup programu".

 
 
  © Copyright 2002 - 2024 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.