Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 

Skorowidz
tematów
 

Opis programu PRZEGLĄD

                                     

Zmiany w Prawie budowlanym i w przepisach wykonawczych - już dokonane i zapowiadane - porządkują procedury kontroli technicznych obiektów budowlanych. Odpowiadając na duże zainteresowanie tą problematyką, przygotowaliśmy nowy zestaw składający się z programu komputerowego, instrukcji i druków stosowanych podczas kontroli; druki można powielać na kserokopiarce - i stosować w trakcie kontroli. Program komputerowy obejmuje nowe zmiany Prawa budowlanego, wprowadzone ostatnio. Przepisy zobowiązują właściciela lub zarządcę do poddania obiektów budowlanych kontroli okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

W zestawie znajdują się, między innymi: rozporządzenie "w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie", gdzie w sposób jednoznaczny zostały określone kwalifikacje osób wykonujących kontrole obiektów budowlanych, nowa wersja Prawa budowlanego. Dokumentacja zawiera również uregulowania dotyczące: ochrony przeciwpożarowej, wymagań dla dźwigów, przyłączy wodociągowych, zmiany sposobu użytkowania obiektu, zasady prowadzenia kontroli estetyki obiektu i otoczenia, zakazu stosowania azbestu itd. Uwzględniliśmy w opracowaniu wszystkie obowiązujące przepisy i orzecznictwo sądów stanowiące ich wykładnię. Zagadnienia kontroli obiektów budowlanych są zawarte w 37 aktach prawnych; wszystkie te przepisy - zarówno w formie tekstu, jak i opracowań multimedialnych - dołączyliśmy do wersji 24 programu PRZEGLĄD. Protokoły zostały opracowane tak, aby można ich treść wprowadzać do centralnego systemu elektronicznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami.

Zestaw może być wykorzystany przez osoby nadzorujące kontrole w ramach obowiązków służbowych oraz przez osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie organizacji i nadzorowania kontroli technicznych obiektów budowlanych.

Nowa wersja programu komputerowego PRZEGLĄD 24 umożliwia: wypełnianie, drukowanie i archiwizację wszystkich dokumentów i protokołów potrzebnych podczas kontroli technicznej obiektów budowlanych: 5 letniej, 1 rocznej, dodatkowej, nadzwyczajnej, przeglądu roboczego (przed zimą), wykonywanych 2 razy w roku (obiektów wielkopowierzchniowych). Można wydrukować Książkę obiektu budowlanego. Została zmieniona szata graficzna programu, stworzyliśmy nowy interfejs Użytkownika. Każdy protokół i każda karta nadzoru mogą być przeniesione do ulubionego edytora tekstu i poddane dalszej obróbce. Można utworzyć własny, autorski wzorzec kontroli.

W aktualnej, dwudziestej czwartej wersji programu, rozszerzyliśmy zakres kursu, który składa się teraz z 5 lekcji, uzupełniony sprawdzianem w formie quizów. Tutaj można nauczyć się podstaw kontroli obiektów budowlanych, poznać szczegółowe zagadnienia. Kurs został zbudowany w oparciu o najnowsze przepisy oraz rozstrzygnięcia sądów w kwestiach dotyczących kontroli obiektów budowlanych. Część edukacyjna jest przeznaczona zarówno dla początkujących adeptów sztuki kontroli obiektów budowlanych, jak i dla profesjonalistów. Ten zakres programu został wykonany z wykorzystaniem multimedialnych możliwości systemu Windows.

W części technicznej ("roboczej") programu, obok tradycyjnych technologii i materiałów, przedstawiliśmy sposoby sprawdzenia materiałów, technologii i urządzeń, które wprowadzono w ostatnim okresie. Utworzyliśmy nowe narzędzia powiększające zakres stosowania programu PRZEGLĄD. Narzędzie "Katalog obiektów" ułatwia automatyczne dopisywanie podstawowych danych o obiekcie. Podstawowe dane o obiekcie to te, które znajdują się w początkowej części protokołu. Po otworzeniu formularza dowolnego protokołu, możemy automatycznie wpisać dane o obiekcie, naciskając na ikonę; tym samym proces tworzenie protokołu został skrócony o kilka minut. Komenda "Wyślij (email) protokoły" ułatwia wysyłanie poczty elektronicznej z dołączonymi protokołami. Ta komenda pozwala na szybką wymianę dokumentacji pokontrolnej. Właściciel lub zarządca obiektu może uzupełnić wiedzę o stanie technicznym obieku, uzyskują informacje z różnych źródeł, od różnych osób, które kontrolę wykonywały. Wykorzystując informacje zapisane w elektronicznych wersjach protokołów można będzie wykonywać plany robót remontowych automatycznie - im więcej będzie zebranych protokołów, tym dokładniejszy będzie plan robót remontowych. Polecenie "Wykonaj archiwizację danych" czuwa nad prawidłowością przygotowania do archiwizacji wszystkich plików utworzonych przez Użytkownika w programie PRZEGLĄD, natomiast polecenie "Odbierz archiwizację danych" odbiera zarchiwizowane pliki z medium, na którym były przechowane, najczęściej jest to CD-ROM lub pendrive. Archiwizację (backup) danych należy wykonywać regularnie, zawsze po utworzeniu kilku nowych protokołów: mamy wówczas pewność, że nasza praca jest właściwie zabezpieczona.

Prezentowany zestaw jest pierwszym wydawnictwem, które obejmuje wszystkie zagadnienia kontroli obiektów budowlanych w formie ujednoliconych instrukcji i procedur. Instrukcja, druki i program odnoszą się do wszystkich zagadnień technicznych, związanych z każdym rodzajem kontroli.

Szczegółowy wykaz rodzajów kontroli, możliwych do przeprowadzenia przy pomocy programu PRZEGLĄD, znajduje się w tej ulotce informacyjnej.

Program jest bardzo łatwy w obsłudze, opartej na graficznych ikonach, a połączenia hipertekstowe i indeks tematów, umożliwiają szybkie przejście do interesującego zagadnienia.

Forma broszurowa instrukcji zawiera najważniejsze zagadnienia kontroli obiektów budowlanych, podane w skróconej formie - w stosunku do treści dokumentów zawartych w programie.

Oto wykaz tematów znajdujących się w opracowaniu:

1. Obowiązki użytkownika związane z utrzymaniem budynków w odpowiednim stanie technicznym.

2. Najistotniejsze problemy występujące w elementach budynków oraz objawy wskazujące na potrzeby dokonania napraw:
• stropodachy i pokrycia dachowe,
• stropy międzykondygnacyjne,
• fundamenty i ściany piwnic,
• ściany zewnętrzne,
• ściany wewnętrzne (nośne i działowe),
• klatki schodowe,
• podłogi i posadzki.

3. Instalacje sanitarne:
• instalacje centralnego ogrzewania,
• instalacje gazowe,
• instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjne,
• instalacja przeciwpożarowa,
• przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne,
• urządzenia wentylacyjne.

4. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne:
• kontrola okresowa stanu technicznego,
• kontrola stanu sprawności

Program PRZEGLĄD uzyskał Certyfikat Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania i został wpisany do Polskiego Rejestru Oprogramowania.

 
 
  © Copyright 2002 - 2024 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.